Javni natječaj

Na temelju čl. 18. st.1.t.6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), čl.22. st.1. t.6. Statuta Turističke zajednice općine Matulji (SN PGŽ 43/20) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Matulji od 27.4.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice općine Matulji raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora/ice
Turističke zajednice općine Matulji
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine, uz puno radno vrijeme 

 
Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik) kako slijedi: 

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij, 
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, 
3. znanje jednog stranog jezika, 
4. znanje rada na osobnom računalu. 

Uz dokaze o ispunjavanju gore navedenih posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, prilikom prijave na Javni natječaj kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. 

Osim posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom, sukladno odredbi članka 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 40/20, u daljnjem tekstu: Zakon), direktor/direktorica turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. 

Nadalje, sukladno odredbi članka 23. stavak 1. Zakona, direktor/direktorica  turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Kandidat koji ispunjava uvjete iz ovog Javnog natječaja, ali nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, sukladno odredbama članka 23. stavak 5. i 6. Zakona, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, osim ako ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi. 
 
Prijava na Javni natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata, OIB, adresu, broj mobitela i adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu, vlastoručni potpis kandidata. 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti: 
  • životopis, vlastoručno potpisan, 
  • presliku osobne iskaznice, 
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi), 
  • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju tražene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu - elektronički zapis/potvrda o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i odgovarajuću potvrdu poslodavca odnosno druga isprava (ugovor o radu, rješenja i slično) iz koje je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova - vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova.
  • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o znanju stranog jezika); 
  • dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe, indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o znanju rada na osobnom računalu); 
  • dokaz o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ukoliko je položen 
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Matulji, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, vlastoručno potpisan.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Napomena: Turističko vijeće Turističke zajednice općine Matulji putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH provjeriti će ukoliko postoji zapreka za izbor i imenovanje direktora iz članka 21. stavak 3. Zakona, odnosno, ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. 

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za direktora/icu – ne otvarati" isključivo preporučenom poštom na adresu: Turistička zajednica općine Matujli, Trg M. Tita 11, Matulji 51211. Krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice općine Matulji, www.tzmatulji.hr 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Podnositelji koje ne dostave pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. 

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune, pravovremene i udovoljavaju svim uvjetima Javnog natječaja, provesti će se intervju, o čemu će prethodno biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi, najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj. 

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Matulji o imenovanju direktora Turističke zajednice općine Matulji. 

Povjerenstvo prikuplja ponude, utvrđuje ispunjavaju li kandidati uvjete Javnog natječaja, provodi intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete i predlaže kandidata/e za izbor. Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata, te imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu. Turističko vijeće Turističke zajednice općine Matulji zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom Javnom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja. 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Javnog natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1). 

U Matuljima, 2. svibnja 2022. 

Predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Matulji
Vedran Kinkela