Upute za obiteljski smještaj

Građanin koji pruža usluge u domaćinstvu dužan je:
 
1. Imati RJEŠENJE O ODOBRENJU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU
Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od:
Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj Županiji Odjel za turizam – Ispostava Opatija
 
2. Istaknuti STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.
Proizvođaču je potrebno poslati:
  • Kopiju uplatnice,
  • Kopiju rješenja o kategorizaciji,
  • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču.
 
3. Istaknuti CJENIK USLUGA

U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluge koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu.

Cjenik nije potrebno ovjeravati.

Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku iznosa paušala boravišne pristojbe po postelji.

Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti).

 
4. Istaknuti OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA ( VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE)
 
5. Izdavati RAČUNE
Obavezne točke koje je neophodno navesti na računu za usluge smještaja gostu u privatnom smještaju:
1. Naziv apartmana, ime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2021)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana...)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti samo informaciju da je uključena u cijenu, ako boravišnu ne plaćate paušalno već odvojeno, potrebno je navesti iznos boravišne i to kao posebnu stavku),
7. PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking...)
9. Eventualni popust (obavezno navesti tekstualno "Popust" i navesti njegov iznos a ne postotak)
10. Datum izdavanja računa
11. Potpis iznajmljivača
 
6. Voditi KNJIGU PROMETA
Može se voditi i u Excel tablici.
 
7. Brinuti o PRIJAVI TURISTA
 
Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
Od 01.01.2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava eVisitor. Preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate svojoj turističkoj zajednici koja će izdati:
1. korisničko ime
2. lozinku
3. TAN tablicu za prijavu u sustav
Potrebno je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured TZ Općine Matulji, Trg maršala Tita 3, po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:
1. identifikacijskog dokumenta,
2. OIB-a
3. rješenja o pružanju usluga (ako ga nije već donio)
4. u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.
 
8. POPIS TURISTA
Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.
Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige koje su se vodile do 01.01.2016.
 
9. Platiti TURISTIČKU PRISTOJBU
Iznajmljivač turističku pristojbu plaća paušalno, a visina paušalne turističke pristojbe vezana je za osnovni krevet, u tri jednake rate:
1. I rata - najkasnije do 31. srpnja,
2. II rata - najkasnije do 31. kolovoza,
3. III rata - najkasnije do 30. rujna.
Ukoliko ste registrirani kao obrt ili poduzeće turističku pristojbu plaćate po osobi po noćenju.
Sve informacije o načinu plaćanja, broju računa za uplatu turističke pristojbe, uplatnicama, nalazit će se na vašoj korisničkoj stranici eVisitora.
 
10. Platiti TURISTIČKU ČLANARINU

Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine. Najvažnija izmjena za privatne iznajmljivače je da se članarina TZ ili turistička članarina više neće obračunavati prema ukupnim godišnjim primicima, već prema broju svih kreveta koji su navedeni u rješenju o kategorizaciji obveznika.

Članak 11. spomenutog Zakona poručuje kako ćete plaćati "godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti".

Članarina će se obračunavati kao umnožak svih kreveta (stalnih i pomoćnih ako su upisani u rješenje) i osnovice paušala članarine koju će propisati ministar turizma pravilnikom.

ŠTO DONOSI PRAVILNIK O TURISTIČKOJ ČLANARINI:

- turističku članarinu privatni iznajmljivači za 2022. godinu plaćat će po krevetu 45,00 kn, a  za pomoćne 22,50 kn


- zaduženje turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja, ili u tri rate s rokovima dospijeća (isti kao i za turističku pristojbu) za prvu ratu 31. srpanj, 31. kolovoz i 30 rujan tekuće godine za prethodnu

- za potrebe kontrole ukupnog poslovanja, obveznici će i dalje iskazivati podatak o ukupnom prometu za prethodnu godinu (iz evidencije prometa)

- privatni iznajmljivači kao obveznici plaćanja turističke članarine podnose nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

- Pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine na Obrascu TZ 1 koji su sastavni dio Pravilnika (na poveznici na dnu objave) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

 

Podaci za uplatu:
Primatelj: HNB – Članarina turističkim zajednicama IBAN žiro-računa za uplatu: HR6010010051726127155
Poziv na broj i model: HR 67 - OIB iznajmljivača
Svrha: Uplata turističke članarine za 20___. godinu.

 
11. Platiti POREZ NA DOHODAK OD IZNAJMLJIVANJA APARTMANA, SOBA
Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači koji posjeduju Rješenje o odobrenju pružanja usluga u domaćinstvu, osim onih koji su u sustavu PDV.
Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti.
 
Također, dužnost je iznajmljivača prijaviti i svaku eventualnu promjenu odobrenja. Prijava za upis u registar poreznih obveznika podnosi se na obrascu RPO-1 nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta). Porez i prirez uplaćuju se tromjesečno prema pismenim uputama nadležne ispostave Porezne uprave.
 
12. PEČAT
Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti.
 
13. Imati KUTIJU PRVE POMOĆI
 
 
14. Istaknuti PLAN EVAKUACIJE
 
 
Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma dostupni su na web stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr
i Hrvatske turističke zajednice www.htz.hr.